Warto wiedzieć: ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej


Logo Polskiego Towarzystwa ADHD, fot. ptadhd.pl
W obiegowej opinii części rodziców i pedagogów ADHD jest jedynie wymysłem psychologów i niewydolnych wychowawczo rodziców. Objawy ADHD u dziecka odbierane są często jako efekt braku konsekwencji w procesie wychowania, nieposłuszeństwa czy nieprzestrzegania powszechnie panujących zasad i reguł. Dziecko otrzymuje łatkę „niegrzecznego” i „niewychowanego”, ponieważ, pomimo swoich usilnych starań, ciągle odstaje i jest bardziej… rozkojarzone, ruchliwe, niecierpliwe, gadatliwe lub po prostu trudne. A tak naprawdę potrzebuje zrozumienia swoich trudności i zwykłej akceptacji, by przy odrobinie pomocy opiekunów móc pokazać także pozytywne aspekty swego charakteru.
Co to jest ADHD?

ADHD jest skrótem od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder i oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. ”Jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością”.

Objawy

Dla nadpobudliwości charakterystyczne są trzy grupy objawów: niemożność skoncentrowania uwagi, nadmierna impulsywność i nadmierna ruchliwość.

Sfera ruchowa - nadruchliwość:
 • dziecko nie może nawet przez krótki czas pozostać w bezruchu;
 • raczej biega niż chodzi;
 • wstaje bez pytania z miejsca, chodzi po klasie w czasie lekcji;
 • wzmożone występowanie drobnych ruchów kończyn: machanie nogami, ciągłe, bezcelowe poruszanie palcami rąk, manipulowanie przedmiotami znajdującymi się w ich zasięgu;
 • kiwanie się na krześle;
 • tiki;
 • nadmierna gadatliwość.

Sfera poznawcza - zaburzenia koncentracji uwagi:
 • niemożność skupienia uwagi na najprostszych nawet czynnościach;
 • najmniejszy bodziec z otoczenia odrywa je od wykonywanego zadania;
 • niemożność koncentracji na szczegółach podczas różnych zajęć szkolnych, domowych, a nawet podczas gier i zabaw z rówieśnikami, skutkuje to popełnianiem licznych błędów, wynikających nie z braku wiedzy czy niskiej inteligencji, lecz z niedbalstwa i rozkojarzenia;
 • pochopność i pobieżność myślenia;
 • zapominanie poleceń, co powoduje, że ich nie wykonują lub robią to niewłaściwie;
 • duże trudności w organizowaniu i planowaniu działania, zapominanie o celu;
 • unikanie lub oporne angażowanie się w działania wymagające dłuższego wysiłku umysłowego, np. odrabianie lekcji, zajęcia szkolne, itp.;
 • częste gubienie przedmiotów potrzebnych do pracy, nauki czy zabawy.

Sfera emocjonalna - impulsywność:
 • nieopanowane, nieraz bardzo silne, reakcje emocjonalne;
 • wzmożona ekspresja uczuć;
 • zwiększona wrażliwość emocjonalna na bodźce z otoczenia;
 • brak cierpliwości i umiejętności czekania;
 • wysoki poziom drażliwości;
 • skłonność do reakcji agresywnych;
 • obniżona tolerancja na stres.

Jak można pomóc dziecku?

 • miejsce pracy: uporządkowane, na biurku powinny znajdować się jedynie przedmioty potrzebne do pracy, biurko ustawione przy gładkiej, jednolitej ścianie, należy wyeliminować wszelkie zbędne źródła bodźców wzrokowych, słuchowych czy zapachowych;
 • klarowny i konsekwentnie przestrzegany przez wszystkich system zasad i reguł (rozkład dnia, prawa i obowiązki każdego domownika);
 • bardzo ważna jest umiejętność rozmowy z dzieckiem nadpobudliwym: nie praw kazań i nie zasypuj go gradem pytań, rad i uwag (dziecko z ADHD przestanie słuchać po kilku słowach); komunikaty powinny być proste, krótkie i pojedyncze (inaczej części nie usłyszą, a część po prostu zapomną); unikaj słowa NIE (zamiast „Nie krzycz!”, „Nie skacz po kanapie!” powiedz: „Mów spokojnie”, „Kanapa służy do siedzenia”), polecenia „bezczasownikowe” (zamiast „Umyj zęby/ręce!” powiedz: „Ręce/zęby do mycia!”, a będzie mniej powodów do buntu i sprzeciwu);
 • w niektórych przypadkach wskazane jest włączenie leczenia farmakologicznego, mającego na celu zmniejszenie lub zlikwidowanie niekorzystnych objawów;
 • chwal i nagradzaj dziecko jak najczęściej (natychmiast po pozytywnym zachowaniu, ono nie potrafi czekać);
 • poświęcaj dziecku swój czas i uwagę (o tym na pewno nie zapomni).

Przydatne linki
Artykuł o ADHD na Wikipedii wraz z bibliografią 
Portal ADHD.org.pl wraz formową grupą wsparcia dla rodziców
Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa ADHD
adhd-info.com.pl