Informacja o zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP


Fot. wyborca.pl
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 9 października 2011 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kodeksie wyborczym oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, prawo wybierania posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów na terytorium Republiki Litewskiej, będą mogli wziąć udział w głosowaniu w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 121, który mieści się w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, przy ul. Smėlio 22A. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz wpisanie, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula RP na Litwie
. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania, wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Kodeks wyborczy wprowadził za granicą możliwość głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej:

- w dniu 26 września 2011 roku
(w przypadku deklaracji głosowania korespondencyjnego),

- w dniu 6 października 2011 roku (w przypadku deklaracji głosowania osobistego).

W celu uproszczenia procedury dokonywania zgłoszeń na listy wyborców, uruchomiony został system informatyczny E-WYBORY (https://ewybory.msz.gov.pl/), umożliwiający dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem internetu. Ponadto zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną na adres:

LT-10323, Vilnius, Smėlio g. 22A,
tel. (0-03705) 270 90 04 lub 270 90 05
fax.(0-03705) 270 90 09
e-mail kgpl@tdd.lt lub wilno.amb.wk@msz.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pobytu za granicą (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy), miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (miejscowość/gmina, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy), numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania, a także termin ważności, deklarację sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), dane kontaktowe (e-mail, telefon).

Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej przed dwoma dniami do wyborów, a więc do 7 października 2011 roku.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym było się ujętym w spisie. Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

Wybrane informacje o wyborach, formularz zgłoszenia do spisu wyborców można też znaleźć na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie www.wilnokg.polemb.net.