Oświadczenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „KORONA”


Fot. autorów
Poniżej zamieszczamy pismo prezentujące stanowisko Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” w sprawie ostatnich wypowiedzi prezesa Związku Polaków na Litwie p. Michała Mackiewicza.


Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie KORONA jest zaniepokojone sytuacją zaistniałą w w stosunkach prezesa Związku Polaków na Litwie ZPL z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie. Uważamy, że konflikt został wywołany nieodpowiednią reakcją prezesa największej polskiej organizacji na Litwie Michała Mackiewicza na wykryte przez Fundację „rażące naruszenia prawa polskiego oraz podstawowych zasad rachunkowości”. Jak wiadomo, Zarząd Fundacji po wykryciu i potwierdzeniu nieprawidłowości formalno-prawnych i rachunkowych zawiadomił prouraturę w Warszawie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”  i Skarbu Państwa.

Aroganckie zachowanie się obecnego prezesa Michała Mackiewicza względem nie tylko Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, ale też Państwa Polskiego, które na Litwie reprezentuje Ambasador RP w Wilnie pani Urszula Doroszewska jest niedopuszczalne oraz zasługuje nie tylko na potępienie, ale też wyciągnięcie wniosku co do możliwości dalszego piastowania przez niego tego odpowiedzialnego stanowiska. Nie pozwólmy nikomu kompromitować społeczności polskiej na Litwie.

Bernard Niewiadomski
Prezes Zarządu

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji