Eurowybory 2019: Jak głosować za granicą?


Fot. msz.gov.pl
Obywatele polscy, którzy chcą wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale w tym dniu (26 maja) będą przebywać poza granicami kraju, mogą to zrobić, jeżeli zgłoszą się do właściwego terytorialnie konsula. Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie przyjmuje zgłoszenia do 23 maja.
Obywatele polscy, które figurują w rejestrze wyborców i mieszkają w innym kraju Unii Europejskiej (tzw. kraju przyjmującym), mogą zagłosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce lub w kraju przyjmującym.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Aby zagłosować na kandydatów startujących w Polsce, należy zgłosić się osobiście do właściwego konsula, który dokona stosownego wpisu na listę wyborców.

Na Litwie zgłoszenia przyjmowane są przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie. Zgłosić można się ustnie, pisemnie, telefonicznie (+370 5 219 4731), faksem (+370 5 2194 747), mailowo (wilno.amb.wk@msz.gov.pl) lub elektronicznie. Ambasada zachęca do skorzystania z Elektronicznego Systemu Rejestracji Wyborców E-Wybory, dostępnego pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl bądź https://e-wybory.msz.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona)
 2. imię ojca
 3. datę urodzenia
 4. numer ewidencyjny PESEL
 5. oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą
 6. numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)
 7. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Zgłoszenia można dokonać do 23 maja włącznie. W dniu głosowania można także przynieść zaświadczenie o prawie do głosowania – zostanie się wówczas dopisanym do listy wyborców, Uwaga! Osoby, które nie zgłoszą się do konsula w wyznaczonym terminie ani nie okażą ww. zaświadczenia, nie będą mogły zagłosować.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja, 2019 r. w godz. 7.00–21.00 w obwodzie głosowania nr 88, mieszczącym się w Ambasadzie RP w Wilnie (Pałac Paców, ul. Šv. Jono 3).

Na podstawie: wybory-europejskie.eu, wilno.msz.gov.pl