Doktorat w Częstochowie


Fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otwiera nabór na studia w Szkole Doktorskiej dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi i planujących napisać pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych. Spotkanie w tej sprawie dla osób zainteresowanych z Wilna i Litwy odbyło się we wtorek, 28 maja, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) uczestniczy w nowym programie STER organizowanym przez Polską Agencję Narodową ds. Wymiany Akademickiej (NAWA). Osoby, które będą studiować w ramach tego programu, będą mogły studiować bezpłatnie oraz ubiegać się o stypendium doktorskie. Studia odbywać się będą w językach polskim i/lub angielskim.

O stypendium STER refundowane przez NAWA i Europejski Fundusz Społeczny za najlepsze wyniki i osiągnięcia naukowe można będzie ubiegać się już od 2. semestru. „W ten sposób udział w programie STER w znacznym stopniu ułatwi doktorantom zagranicznym prowadzenie badań naukowych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie” – informuje uczelnia. Stypendia otrzymają wszyscy zagraniczni doktoranci, a dla 50 proc. z nich – w zależności od osiągniętych wyników – będzie to 5 tys. złotych brutto miesięcznie.

Stypendium dla wszystkich wyniesie początkowo 1500–2000 zł, ale po dwóch latach zwiększy się do 2300–2800 zł. 

Osoby aplikujące do programu STER będą musiały wziąć udział w rekrutacji. Aby aplikować na studia, należy spełnić określone warunki. Najważniejsze z nich to brak polskiego obywatelstwa oraz brak dyplomu ukończenia polskiej uczelni na poziomie studiów licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia) lub jednolitych studiów magisterskich. Ponadto kandydat powinien:

  • nie posiadać statusu doktoranta w innej jednostce naukowej w Polsce (przez cały okres trwania programu)
  • nie ubiegać się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w polskiej instytucji
  • znać język polski lub angielski co najmniej na poziomie B2
  • posiadać (uzyskany poza Polską) dyplom magistra lub dyplomu uniwersyteckiego równoznaczny z uzyskaniem stopnia magistra (w indywidualnych przypadkach – status studenta ostatniego roku studiów magisterskich z planowanym uzyskaniem dyplomu do 15 września 2019 r.),
  • ukończyć studia na kierunkach humanistycznych (przede wszystkim slawistyce, filologii polskiej, angielskiej)
  • absolwenci innych kierunków humanistycznych mogą przedstawić projekt badawczy mieszczący się w obrębie literaturoznawstwa polskiego i/lub germanistycznego
  • posiadać wiedzę ogólną z zakresu literaturoznawstwa wymaganą od absolwenta studiów drugiego stopnia (magisterskich)
  • posiadać pogłębioną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie literaturoznawstwa i/lub językoznawstwa
  • mieć sprecyzowane zainteresowania badawcze, które będą rozwijane w trakcie studiów doktorskich
  • być gotowym do prowadzenia samodzielnych badań, wnoszenia własnego, oryginalnego wkładu w rozwój nauki. 

Nie później niż do 5 lipca należy zarejestrować się do Szkoły Doktorskiej w serwisie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 15–16 lipca. Informacje o przyjęciu kandydata ogłoszone zostaną nie później niż 20 lipca 2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się 23 września 2019 r.

Uczelnia organizuje ponadto bezpłatną Szkołę Letnią od 7 do 12 lipca. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca.

Projekt finansowany z funduszy Narodowej Agencji ds. Wymiany Akademickiej i Europejskiego Funduszu Społecznego – Wspieranie zdolności instytucjonalnych polskich uczelni poprzez tworzenie i wdrażanie międzynarodowych programów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster. 


Na podstawie: inf. wł., szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster/