Konkurs „Szkic nowego symbolu (logo) dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą”


Fot. na podstawie facebook.com
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w roku bieżącym obchodzi jubileusz 30-lecia. Od wielu lat znakiem rozpoznawczym organizacji non-profit jest figura anioła z pomnika nagrobnego wileńskiego społecznika i filantropa Józefa Montwiłła. Korzystając z pięknej okazji, członkowie Komitetu zdecydowali odnowić logo organizacji społecznej, dlatego potrzebują oryginalnych pomysłów od osób twórczych i zachęcają do wzięcia udziału w konkursie!


Regulamin konkursu

Organizator: Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie.

Cel i przedmiot konkursu

 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu (szkicu) na nowy symbol (logo) dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.
 • Logo wykorzystywane będzie przez organizację do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą brać udział osoby w wieku od 16 lat i powyżej.
 • Projekty konkursowe zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Można zgłaszać nieograniczoną ilość nowego szkicu symbolu (logo) organizacji.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.
 • Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.
 • O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Zadanie konkursowe

 • Zadanie konkursowe polega na naszkicowaniu nowego symbolu (logo) Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Dozwolona jest dowolna technika (np. grafika komputerowa, ołówek, pisak, tusz, farba plakatowa, pastele itd). Ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści, stworzył własną wizję. Jednak nowy symbol (logo) powinien w jakiś sposób odzwierciedlać historię, architekturę funeralną lub symbolizm cmentarza na Rossie albo działalność Społecznego Komitetu Opieki nad Starą. Uwaga! W przypadku, gdy konkurs wygra osoba fizyczna, zwycięski szkic symbolu (logo) organizacji będzie oddany w ręce fachowej firmy, która komputerowo dopracuje projekt logo wraz z poprawkami (jeśli będzie taka potrzeba).

Termin składania prac konkursowych

 • Termin wysyłania prac rozpoczyna się z dniem 10 lipca 2020 r. i upływa dnia 25 października 2020 r.
 • Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą podlegały ocenie. 
 • Prace nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 • Prace konkursowe należy wysyłać wyłącznie drogą e-mailową: rossa.wilno@gmail.com
 • Do każdego szkicu symbolu (logo) należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać:imię i nazwisko autora, wiek, miejsce zamieszkania/korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

Komisja konkursowa
Komisja konkursowa składa się z członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • sposób ujęcia tematu
 • walory artystyczne
 • oryginalność logo
 • kompozycja
 • własna interpretacja 

Nagrody, wyróżnienia

 • Laureat najlepszego szkicu na nowy symbol (logo) Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą otrzyma dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 100 euro (sponsorem jest ZSA ,,Lietaus meistrai”).
 • Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród dla prac wyróżnionych, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 • Wszystkie nadesłane prace, nie zważając, czy osoba zostanie laureatem / wyróżniona, będą umieszczone na stronie internetowej rossa.lt i fanpage’u Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku.
 • Organizator nie organizuje gali wręczenia nagród: podstawowa nagroda finansowa zostanie przelana na konto bankowe zwycięzcy, a dodatkowe nagrody rzeczowe czy dyplomy laureaci otrzymają przesyłką pocztową w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 grudnia 2020 r. Zwycięzca zostanie poinformowany e-mailowo. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatorów rossa.lt, fanpage'u Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku, w prasie i na portalach informacyjnych na Litwie.

Postanowienia końcowe

 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu.
Inf. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą
Data: 
26.09.2020 - 09:00 - 31.12.2020 - 10:00