ZPL nawołuje do używania języka polskiego


Zarząd Związku Polaków na Litwie, zaniepokojony zwiększającą się liczbą kar za używanie języka polskiego na Litwie jako języka ojczystego, wydał oświadczenie, które zamieszczamy poniżej.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE W SPRAWIE KAR ZA UŻYWANIE JĘZYKA OJCZYSTEGO

Związek Polaków na Litwie z niepokojem obserwuje sytuację zaistniałą wokół używania języka ojczystego – polskiego – w napisach publicznych. Ostatnio nasiliły się wyczyny litewskich urzędników z Inspekcji Języka Państwowego. W kraju, który od przeszło 6 lat jest członkiem Unii Europejskiej, mniejszość narodowa jest karana finansowo za używanie języka ojczystego. ZPL uważa, iż działania urzędników Inspekcji Języka Państwowego, które są sprzeczne z założeniami dokumentów międzynarodowych, ratyfikowanych przez Republikę Litewską, wyraźnie godzą w prestiż naszego kraju. Litewski parlament w drodze akcesyjnej do Unii Europejskiej przyjął założenia Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, która przewiduje możliwość używania języka ojczystego mniejszości narodowej w życiu publicznym, w miejscach, zwarcie zamieszkałych przez te mniejszości. Władze litewskie z premedytacją nie wywiązują się też z założeń Traktatu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg pisał już do premiera Andriusa Kubiliusa, zaznaczając, iż brak napisów i znaków topograficznych w języku polskim na Wileńszczyźnie jest sprzeczny z Konwencją Ramową o ochronie mniejszości narodowych. Wyraźnie to przeczy art. 2 oraz art. 11 ust. 2 i 3 rzeczonego dokumentu.

Z ubolewaniem należy zaakcentować, że Republika Litewska, której urzędnicy wymierzają grzywny obywatelom za używanie języka ojczystego, stała się dotąd niebywałym precedensem w Unii Europejskiej, coraz częściej negatywnie wymieniana jest na forach międzynarodowych, co kompromituje nasze państwo.

Związek Polaków na Litwie – zgodnie z programowymi założeniami swojej organizacji – popiera wszelkie działania upowszechniające język ojczysty w życiu prywatnym i publicznym, zgodne z duchem europejskim, dokumentami bilateralnymi i międzynarodowymi. ZPL solidaryzuje się dziś z mieszkańcami Wileńszczyzny, którzy proszą o publiczne informacje w języku ojczystym oraz z kierownikami instytucji, którzy są finansowo karani za zadośćuczynienie tym prośbom.

W związku z tym ZPL gotów jest nieść wszelką – w tym również finansową – pomoc w celu spłacenia kar pieniężnych za używanie języka ojczystego w życiu publicznym w kraju europejskim. ZPL zwraca się więc do swoich członków i sympatyków, którzy nie podzielają zdania Inspekcji Języka Państwowego we wspomnianej kwestii, o wpłacenie środków finansowych na konto bankowe LT79 7044 0600 0531 0008 (AB SEB bankas, NIP ZPL 190771032, z dopiskiem „wspieram język ojczysty”). Zebrane środki zrekompensują ukaranym poniesione straty.

Komentarze

#1 Będę wspierał, mówiąc

Będę wspierał, mówiąc poprawną polszczyzną. Namawiam też prezesa M.Mackiewicza do poprawności, bo jak dotychczas, niestety, daleko mu do niej.

#2 I tak trzymać. Szkoda że tak

I tak trzymać. Szkoda że tak późno. Przy pierwszej wizycie na Litwie wpłacę na to konto. Dowód wpłaty dołączę to do swego wniosku o przyjęcie do ZPL bo już dawno się z tym zamiarem noszę ale zawsze brak czasu na skończenie sprawy.
tomasz

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.