Zielone światło dla rekompensat za mienie żydowskie


Żydzi pod Ścianą Płaczu, fot. deon.pl
Sejm Litwy poparł dziś projekt uchwały o rekompensatach za utracone mienie żydowskie. Za przyjęciem uchwały głosowało 82 deputowanych, 7 opowiedziało się przeciwko, zaś 16 powstrzymało się od głosowania. Ogólna suma rekompensat, które mają zostać wypłacone Żydom w ciągu najbliższych dziesięciu lat, wyniesie 128 milionów litów.
Środki uzyskane z tytułu Rekompensat Dobrej Woli mają zostać przeznaczone na realizację projektów religijnych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych wspólnoty żydowskiej zamieszkującej Litwę. Na mocy uchwały przyjętej dziś przez litewski sejm środki mają zostać przelane na konto specjalnej fundacji, której organ zarządzania powinny tworzyć osoby reprezentujące wspólnotę żydowską Litwy, Litewską Żydowską Wspólnotę Religijną oraz  inne organizacje żydowskie, jeśli te oczywiście wyrażą chęć.

Zdaniem autorów projektu uchwały jej przyjęcie znacząco wpłynie na poprawę stosunków litewsko-żydowskich i polepszy wizerunek Litwy na arenie międzynarodowej. Spodziewają się oni także, że wypłata rekompensat okaże się znaczącym argumentem w negocjacjach prowadzonych z Rosją i dotyczących wyrównania strat, jakie poniosła Litwa na skutek reżimu totalitarnego.

Wyniki badania opinii społecznej, opublikowane przez litewską agencję BNS,  wskazują jednak, że 58 procent mieszkańców Litwy nie popiera wypłaty rekompensat. Pozytywnie pomysł ten ocenia zaledwie 13 procent respondentów, natomiast 29 procent twierdzi, że w tej kwestii nie ma zdania.

Na podstawie: BNS