XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka


Fot. zgstl.pl
Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Redakcja „Głosu Karczewa” ogłaszają XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.


Regulamin Konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.
 3. Organizatorzy nie ograniczają liczby zestawów nadesłanych przez jednego autora.
 4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.
 5. Prace należy nadsyłać do 26 marca 2019 roku na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 05-480 Karczew, ul. Widok 2 z dopiskiem „Konkurs poetycki”. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.
 6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.
 7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto: Nagroda I stopnia 3.000 złotych; Nagroda II stopnia 2.000 złotych; Nagroda III stopnia 1.500 złotych; Nagroda MGOK 1000 złotych; Nagroda „Głosu Karczewa” 500 złotych; Nagroda Parafii Karczew 500 złotych oraz 4 wyróżnienia po 250 złotych.
 8. Z okazji jubileuszu konkursu została ufundowana Nagroda Jubileuszowa Ogólnopolskiego Konkursu im Jana Krzewniaka w kwocie 2000 złotych głównie za zestaw wierszy tematycznie związanych z miastem Karczew. Także Nagroda Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew. O nagrodę jubileuszową mogą starać się również laureaci pierwszych nagród z ostatnich edycji konkursu,
 9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 14 czerwca 2019 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. 
 11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
 12. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają.
 13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.
 14. Koszty wyżywienia i noclegów podczas imprezy finałowej pokrywają organizatorzy.
 15. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.
 16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. 
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078.
 
Data: 
04.03.2019 - 10:00 - 26.03.2019 - 10:00