W Wilnie obradują polscy naukowcy


Migawki z VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, fot. wilnoteka.t/Waldemar Dowejko
W Wilnie rozpoczęła się VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i... (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)” zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Pierwszego dnia obrad uczestnicy konferencji spotkali się w Pałacu Paców, który jest siedzibą Ambasady RP w Wilnie.

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) każdego roku organizuje międzynarodowe interdyscyplinarne konferencje naukowe. Poruszana na nich problematyka wykracza poza wąsko rozumiany interes jednej mniejszości narodowej.

W 2019 roku przypada 450. rocznica zawarcia unii lubelskiej, wydarzenia, które na przestrzeni kilku stuleci miało ogromny wpływ na dalsze losy nie tylko Polaków i Litwinów, na procesy geopolityczne w naszej części Europy i zostawiło głęboki ślad w naszej świadomości, ale też było i może być nadal przykładem tolerancji i umiejętności współżycia różnych etnicznie, językowo, religijnie i kulturowo etnosów w jednym państwie. Jak poinformowali organizatorzy, tegoroczna, VI konferencja ma więc na celu analizę przesłanek zawarcia unii lubelskiej i jej wpływu nie tylko na rozwój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale też na współczesne stosunki geopolityczne w Europie.

W konferencji uczestniczy ponad 100 naukowców z Litwy, Polski, a także sześciu innych krajów europejskich. Uczestników i gości honorowych przywitała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Z racji na przypadającą w 2019 roku 30. rocznicę powołania SNPL podczas uroczystości inauguracji konferencji członkom Stowarzyszenia wręczone zostały dyplomy honorowe.

W piątek, 26 kwietnia, obrady konferencji będą kontynuowane w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 

Na podstawie: snpl.lt, inf.wł.