V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL


Fot. na podstawie facebook.com
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i Dom Kultury Polskiej w Wilnie zapraszają na V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową SNPL nt. „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)”, która odbędzie się w dniach 19–21 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

Celem obecnej konferencji jest retrospektywne spojrzenie na procesy państwotwórcze, które przebiegały w Europie w XX wieku, na prawne regulacje statusu mniejszości narodowych i etnicznych oraz na stosunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe narodu tytularnego państwa z mniejszościami narodowymi.

Retrospektywna ocena tych procesów ma być platformą do zrozumienia współczesnych problemów współistnienia różnych narodów w jednym państwie oraz bazą do analizy dobrych praktyk europejskich, a także wypracowania propozycji, usprawniających współżycie różnych grup narodowych i etnicznych w krajach europejskich. W tym kontekście szczególne miejsce zajmuje analiza postrzegania, formowania się oraz przebiegu procesów integracyjnych w społeczeństwach wielonarodowych i wielokulturowych, a także umiejętność wykorzystywania potencjału i szans oferowanych przez mniejszości narodowe zarówno wewnątrz kraju, jak też w kontaktach z ich macierzystymi społecznościami innych państw.

Na te sprawy organizatorzy konferencji chcą spojrzeć przez pryzmat różnych dyscyplin naukowych, takich jak: historia, socjologia i politologia, filozofia i prawo, a także inne nauki społeczne.

Organizatorzy planują debaty nad takimi zagadnieniami jak:
– historyczne, polityczne, społeczno-ekonomiczne, prawne i kulturowe uwarunkowania rozpadu imperiów po I wojnie światowej,
– gry sił i interesów w procesach państwowotwórczych w Europie a kwestia mniejszości narodowych,
– tendencje integracyjne i dezintegracyjne w Europie
– tęsknota za imperium, czy powrót do klasycznych państw narodowych?
– ochrona praw mniejszości narodowych oraz jej dynamika w ustawodawstwie narodowym państw europejskich,
– stosunki polsko-litewskie – od konfrontacji do partnerstwa strategicznego,
– poszukiwania modelowego rozwiązania problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Organizatorzy mają nadzieję, że retrospektywna analiza tych zagadnień oraz debata na temat najistotniejszych problemów mniejszości narodowych pozwoli lepiej zrozumieć ich współczesne przejawy i przedstawić określone postulaty zmniejszające niewiedzę oraz eliminujące pewne negatywne stereotypy i mity we wzajemnym postrzeganiu się większości i mniejszości.

Szczegółowy program konferencji jest tutaj

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie” 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
19–21 kwietnia 2018 r.
Data: 
19.04.2018 - 15:00 - 21.04.2018 - 12:30