Trójstronne obrady parlamentarne


Fot. wilnoteka.lt
W Wilnie trwa trzecia sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Litwy, Polski i Ukrainy. Biorą w niej udział Przewodnicząca Sejmu RL Irena Degutiene, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Łytwyn, a także przedstawiciele rządów, politolodzy i eksperci. Podstawowy temat sesji to bezpieczeństwo energetyczne, w tym debata nad utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.
Kryzys ekonomiczny i energetyczny ostatnich lat zmusił do znajdowania nowych rozwiązań w kwestii poszukiwań i eksploatacji zasobów energetycznych oraz zapewnienia państwom niezależności w tej dziedzinie. W tym kontekście najważniejszym zagadnieniem jest izolacja energetyczna państw bałtyckich w ramach Unii Europejskiej, dlatego też uczestnicy spotkania w Wilnie mają zamiar omówić propozycje, które złożyli przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, dotyczące utworzenia europejskiej wspólnoty energetycznej, a także założenia ogólnoeuropejskiej agencji nabywającej gaz. Te inicjatywy mają służyć zjednoczeniu dążeń państw europejskich w życiowo ważnej kwestii zabezpieczenia zasobów energetcznych. 

Przewodnicząca Sejmu RL Irena Degutienė, otwierając obrady Zgromadzenia,  podkreśliła, że energetyka stanowi współcześnie jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej. ”Bez niezależności energetycznej niemożliwa jest niezależność polityczna. Właśnie dlatego jako kluczowe zagadnienie obecnej sesji Zgromadzenia wysunęliśmy kwestie bezpieczeństwa energetycznego i mamy nadzieję, że przy udziale polskich, ukraińskich i litewskich ekspertów w dzidzinie bezpieczeństwa energetycznego uda nam się odnaleźć wspólny mianownik” - podkreśliła.

Degutienė powiedziała też, że dopóki Ukraina nie stanie się pełnoprawnym członkiem UE, budowa wspólnego bezpieczeństwa europejskiego nie zostanie ukończona.

Znaczenie Ukrainy podkreślił także marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Według niego, trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne jest ewenementem, gdyż obejmuje zarówno państwa należące do UE, jak i Ukrainę, będącą poza wspólnotą europejską.

”Jest bardzo istotne, że w tym Zgromadzeniu jest także Ukraina, gdyż Ukraina jest dla Europy bardzo ważnym krajem” - powiedział Borusewicz.

Podkreślił, że UE, podejmując działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, nie może czynić tego bez udziału Ukrainy. ”Jest istotne, że UE po okresie dyskusji nad Traktatem lizbońskim uznała wagę tego, co my określamy bezpieczeństwem energetycznym, i podejmuje konkretne działania, które to bezpieczeństwo krajom unijnym powinno zapewnić. Ale nie da się tego bezpieczeństwa zapewnić bez udziału Ukrainy” - podkreślił Borusewicz.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Włodymyr Łytwyn zapewnił, że Ukraina podejmuje wiele działań, które zmierzają ku jak najszybszej stabilności jego kraju. ”Dzisiaj Ukraina stara się zbudować swoją politykę do 2030 roku. Staramy się odejść od polityki kadencyjności prezydenta i nadać jej perspektywę” - powiedział Łytwyn.

Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, w swoim wideopozdrowieniu skierowanym do uczestników konferencji, powiedział, że Europejska Wspólnota Energetyczna może stać się siłą napędową do pokonywania wyzwań w dziedzinie energetyki. “Dlatego konieczne jest stworzenie wewnętrznego rynku europejskiego, z udoskonalonymi sieciami energetycznymi, łączącymi całą Europę. Europa musi zjednoczyć swój potencjał w produkowaniu energii, a w razie potrzeby skoordynować zakup energii od postronnych dostawców” - powiedział Buzek.

Według J. Buzka w przypadku poważnego kryzysu energetycznego wspólne zasoby energii muszą być dostępne i zarządzane w duchu solidarności.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zachęcał kraje Unii do badań naukowych i inwestycji w dziedzinie innowacyjnych “zielonych” technologii.

W obradach Zgromadzenia po raz pierwszy biorą udział niezależni eksperci. O bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej i współpracy z Rosją w dziedzinie energetyki będzie mówił koordynator programów bezpieczeństwa energetycznego UE Ernest Wyciszkiewicz (Polska). O dywersyfikacji źródeł nafty, gazu i paliwa jądrowego, jako o podstawowym elemencie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, opowie dr Wołodymyr Sapyrkin (Ukraina). Referat o wyzwaniach i perspektywach współpracy regionalnej w dziedzinie energetyki wygłosi dr Arūnas Molis (Litwa). 

Na podstawie: seimas.lt, BNS, PAP, inf. wł.