Stypendium rządu polskiego na studia w Polsce *


Wymarzony indeks
Marzysz o studiach w Polsce, ale wydaje Ci się to nieosiągalne? Głowa do góry! Spróbuj szczęścia, ubiegając się o stypendium rządu RP na studia w Macierzy.
O to stypendium nie może się ubiegać uczeń z Litwy nieznający języka polskiego. Rekrutacja dotyczy  tylko kandydatów pochodzenia polskiego, niemających polskiego obywatelstwa. Dzięki stypendium studenci z Litwy mogą wyjechać do Polski, pogłębić znajomość języka polskiego, poznać wielu interesujących ludzi i tym samym zwiększyć swoje szanse na znalezienie dobrej pracy. Uczelnie polskie cieszą się bowiem niezłą renomą, zwłaszcza kierunki medyczne i ekonomiczne.

Stypendium Rządu RP w roku akademickim 2009/2010 wynosi około 980 złotych  i nie daje studentom z Litwy żadnych dodatkowych przywilejów. Pewne przywileje daje natomiast Karta Polaka,  np. uprawnienie do 37% zniżek na podróże koleją czy bezpłatny wstęp do państwowych muzeów. Nie wynika to wprawdzie wprost z ustawy, ale praktyka pokazuje, że posiadacze Karty Polaka łatwiej uzyskują na uczelniach wyższych przyznawane przez nie stypendia, np. za wyniki w nauce. Warto się więc o ten dokument postarać.

Rekrutacja chętnych odbywa się w kwietniu. Kandydaci muszą wypełnić kwestionariusz zgłoszenia w dwóch egzemplarzach (do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie konsulatu) i załączyć kopię świadectwa maturalnego (po jego uzyskaniu), zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku, opinię o kandydacie z polskiej organizacji społecznej, parafii itp., próbki prac lub kasety z nagraniami (w przypadku kandydatów na studia artystyczne, do uczelni w Polsce muszą być dostarczone do końca maja), dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie (akty urodzenia z wpisami o polskim pochodzeniu itp.), zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w wypadku osób niepełnoletnich. Osoby mające Kartę Polaka załączają jej kopię.

Egzamin odbędzie się w Domu Kultury Polskiej. Będzie trwał dwa dni. W pierwszym dniu kandydaci piszą testy z przedmiotów, których wybór uwarunkowany jest zadeklarowanym przez nich kierunkiem studiów. W drugim dniu osoby, które pozytywnie przebrnęły przez egzamin pisemny, przystepują do części ustnej: odpowiadają na pytania, związane najczęściej z zauważonymi w testach błędami, a także z zainteresowaniami kandydata, wiedzą z zakresu dziedzin wchodzących w skład programu studiów na wybranym kierunku, znajomością realiów polskich, ogólnym oczytaniem, umiejętnością samodzielnego myślenia, orientacją we współczesnych problemach międzynarodowych, politycznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych. Kandydaci, którzy na egzaminie pisemnym uzyskają najlepsze wyniki, zostaną zwolnieni z części ustnej.

Przydatne linki:  

• Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie http://www.wilnokg.polemb.net/

• Informacja dot. stypendiów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na studia w Polsce dla maturzystów polskiego pochodzenia niemających obywatelstwa polskiego http://www.wilnokg.polemb.net/?document=46

• Informacja dotycząca podejmowania i odbywania studiów oraz możliwości ubiegania się o pomoc materialną (stypendium) przez osoby pochodzenia polskiego, które oprócz obywatelstwa kraju zamieszkania mają również obywatelstwo polskie http://www.polska-szkola.pl/file.php/1/VII_posiedz_Zespolu_i_wklad_MNiSW...

• Informacja dottycząca Stypendiów Fundacji Semper Polonia http://www.semperpolonia.pl http://www.wilnokg.polemb.net/index.php?document=107

• Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej http://www.buwiwm.edu.pl

• Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków – SMOK http://smokwarszawa.w.interia.pl