Spotkanie „Macierzy Szkolnej” z premier Litwy Ingridą Šimonytė


Na zdjęciu: Ingrida Šimonytė, fot. BNS
5 marca 2021 roku w gmachu rządu odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” z premier Rządu Litwy Ingridą Šimonytė. Zarząd reprezentowali prezes Józef Kwiatkowski, członkowie: Adam Błaszkiewicz – dyrektor Gimnazjum im.św. Jana Pawła II w Wilnie, Danuta Korkus – ekspert, polonistka Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, autorka podręczników do języka ojczystego, Krystyna Dzierżyńska – wiceprezes, członek powołanej przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy Komisji ds. oświaty mniejszości narodowych.

Spotkanie miało charakter roboczy i konstruktywny. Premier przybliżono stan oświaty polskiej na Litwie oraz zaakcentowano palące problemy wymagające  pilnego rozwiązania, w szczególności: przywrócenie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego ojczystego na maturze, kwestię ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego, wskazano na obniżające się wyniki po 2013 roku, które mają bezpośredni wpływ na  podejmowanie studiów na miejscach finansowanych przez państwo, zaakcentowano konieczność przygotowania oddzielnych programów, pomocy naukowych, korzystania z oddzielnej metodyki nauczania oraz potrzeby przygotowania nauczycieli nauczających języka litewskiego jako ojczystego i nieojczystego; wydawanie podręczników do nauki języka ojczystego oraz podręczników przedmiotowych i pomocy metodycznych w języku ojczystym oraz przyznanie na ten cel dodatkowego finansowania w wysokości 30 proc. na ucznia rocznie; przygotowanie kadry nauczycielskiej w języku ojczystym, w szczególności nauczycieli klas początkowych, logopedów, pedagogów socjalnych, wymogów dotyczących kompetencji kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zaznaczono potrzebę wykonania harmonogramu Deklaracji Oświaty Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Litewskiej i Litewskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej między Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu Litwy i Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier wyraziła zrozumienie dla przedstawionych problemów i potrzeby ich rozwiązania. Zaznaczyła, też że wszystkie poruszone kwestie zostaną skonsultowane z Ministerstwem Oświaty,Nauki i Sportu Litwy.

Poruszone problemy wraz z propozycjami rozwiązań zostały również obszernie wyłuszczone w piśmie złożonym na ręce Pani Premier.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji