Rusza renowacja cmentarza na Rossie


Cmentarz na Rossie, fot. wilnoteka.lt
Rusza zapowiadana od kilku lat kompleksowa renowacja cmentarza na Rossie. Stołeczny samorząd podpisał umowę ze zwycięzcami przetargu na wykonanie projektu – spółkami Litcon i Ekstra statyba, które już od 12 marca zaczynają przygotowania to rozpoczęcia prac. Projekt zostanie sfinansowany ze środków unijnych i samorządowych, koszty wyniosą ponad 2 mln euro.

Plan kompleksowej renowacji cmentarza został przygotowany jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą w Wilnie. Obecne władze podtrzymały zamiar uporządkowania zabytkowej nekropolii, która jest świadectwem wspólnej polsko-litewskiej historii. Jest to trudne zadanie – na 11 ha znajduje się ponad 14 tys. grobów, 263 obiekty dziedzictwa kultury, 12 kaplic zbudowanych w różnych stylach.

W trakcie rewitalizacji zostanie odnowionych 6 kaplic, 341 najbardziej zniszczonych nagrobków, w tym 141 z listy zabytków kultury. Mają też być zabezpieczone osuwające się zbocza, zostaną uporządkowane alejki i ogrodzenie, cmentarz zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. Prace muszą się zakończyć do 2020 roku.

Dotychczas cmentarz na Rossie był odnawiany wyłącznie dzięki społecznym inicjatywom, zawdzięczającym środki finansowe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz prywatnym sponsorom. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą przez ponad 20 lat usiłował zwrócić uwagę władz miasta oraz specjalistów do spraw ochrony zabytków na stan cmentarza na Rossie. Historyczna nekropolia jest położona na skarpach i porośnięta drzewami. Skarpy osuwają się, niszcząc zabytkowe nagrobki.

Cmentarz na Rossie to muzeum pod otwartym niebem, miejsce, gdzie można poznawać historię Wilna i Litwy. Został założony w 1801 roku. Składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarza Wojskowego z Mauzoleum Matki i Serca Syna. Na Rossie spoczywają między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki. Na Rossie pochowani są ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanavičius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Petras Cvirka, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Na podstawie: vilnius.lt, inf. wł.