Rajd rowerowy „Ku Niepodległej”


Mat. prom. organizatorów
Zarząd Miejski Związku Polaków na Litwie we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie 14 sierpnia 2018 r. organizuje rajd rowerowy Rossa-Zułów „Ku Niepodległej”. Jednym z celów rajdu jest upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Regulamin rajdu rowerowego „Ku Niepodległej”

I. Organizatorzy i partnerzy:
- Zarząd Miejski Związku Polaków na Litwie, ul. Pylimo 45/2, LT-01137 Wilno, e-mail: zplwilno@gmail.com, tel. +370 60193633
- Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, e-mail: info@polskidom.lt, tel. +370 5 2333663

Partner: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa, e-mail: biuro@pol.org.pl, tel. +48 22 628 55 57, https://pol.org.pl/

II. Cele rajdu: 
1. Upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.
3. Promowanie turystyki rowerowej. 
4. Aktywizacja polskiej społeczności na Litwie.

III. Termin i trasa rajdu: 
1. Rajd odbędzie się 14 sierpnia 2018 r. 
2. Trasa: Cmentarz na Rossie w Wilnie, Niemenczyn, Podbrodzie, Powiewiórka, Zułów.
3. Start o godzinie 9.00.
4. Zbiórka w godz. 8.30-8.45 na parkingu przy Mauzoleum Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie.
5. Postoje: Niemenczyn i Powiewiórka.
6. Długość trasy wynosi ok. 65 kilometrów.

IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnikami Rajdu mogą być wszyscy chętni, którzy mają ukończone 15 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa jest obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Zgłoszenia (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: rejestracjawilno@gmail.com, w terminie do 15 lipca 2018 r. włącznie.
4. Otrzymane przy zgłaszaniu się w Rajdzie dane osobowe będą administrowane przez Zarząd Miejski Związku Polaków na Litwie. Nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, a posłużą wyłącznie komunikowaniu się z uczestnikami Rajdu oraz dalszej ich współpracy lub kontaktom z ZM ZPL.
5. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
6. Maksymalna liczba uczestników – 50 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
7. Uczestnicy Rajdu powinni posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.
8. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie.
9. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
10. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat powinny poruszać się w kaskach.

V. Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
6. W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
9. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:
• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• Niszczenia przyrody,
• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

VI. Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
3. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas wyjazdu i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Organizatorzy nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

VII. Podczas rajdu Organizatorzy gwarantują:
1. Okolicznościowy medal.
2. Wodę mineralną na postojach oraz posiłek na mecie Rajdu.
3. Organizatorzy zapewniają pomoc uczestnikom Rajdu w razie awarii roweru.
4. Organizatorzy zapewniają transport rowerów z Zułowa do Wilna (samochód z przyczepą). Rowery będą oddane w 2-3 punktach w Wilnie.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
2. Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty rajdu w przypadku niedogodnych warunków pogodowych lub z powodu innych okoliczności, na które organizatorzy nie mają wpływu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Projekt dofinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.Rajd rowerowy „Ku Niepodległej”
Rossa–Zułów
14 sierpnia 2018 r.

Data: 
14.08.2018 - 09:00