Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. Dużych Projektów


Fot. wilno.msz.gov.pl
Został przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. Dużych Projektów zaplanowanych w I półroczu 2020 r. i projektów całorocznych do 15 października 2019 r. Wnioski oceniane są przez Ambasadę, a także przez ekspertów w MSZ. Wyniki naboru projektowego publikowane są na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie. Wnioski na Duże Projekty składane po wspomnianym terminie nie będą rozpatrywane.

Jak ubiegać się o dofinansowanie projektów w Ambasadzie RP w Wilnie?
Są otwarci na Państwa pomysły i inicjatywy. Zachęcają jednak do szczegółowej analizy pomysłów przed złożeniem ich w formie projektowej do Ambasady. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest cel projektu, co jest potrzebne do jego realizacji, kiedy, gdzie i przez kogo będzie on realizowany, kto będzie jego odbiorcą, wreszcie należy skrupulatnie obliczyć koszty jego realizacji.

Przy składaniu projektów do Ambasady należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • W zależności od budżetu projektu, czy też kwoty wnioskowanej do Ambasady, możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie Dużych Projektów (kosztorys powyżej 1000 EURO) oraz Małych Projektów (do 1000 EUR).
 1. wnioski na Duże Projekty można składać dwa razy w roku: w przypadku projektów, których realizacja jest zaplanowana w I półroczu 2020 r. i projektów całorocznych – do końca 15 października 2019 r.,  w przypadku projektów na II półrocze 2020 r. -  do 15 kwietnia 2020 roku. Wnioski oceniane są przez Ambasadę, a także ekspertów w MSZ. Wnioski na Duże Projekty składane po wspomnianych terminach nie będą rozpatrywane.
 2. wnioski na Małe Projekty można składać przez cały rok, a środki są przyznawane po pozytywnej ocenie projektu, w ramach dostępnych możliwości budżetowych placówki.
 • Duże Projekty należy składać wyłącznie na załączonym formularzu (pobierz). Małe projekty można składać w formie podań, listów, mailowo, z koniecznym uwzględnieniem opisu projektu i wydatków, o pokrycie których prosicie Państwo Ambasadę. Wnioski przesyłać na adres mailowy Wydziału Konsularnego Ambasady: wilno.amb.wk@msz.gov.pl.

Jakiego rodzaju projekty (o jakiej tematyce) mogą być dofinansowane przez Ambasadę?

 • Wnioski projektowe (zarówno Małe Projekty jak i Duże Projekty) można składać w ramach dwóch funduszy, którymi dysponuje Ambasada, są to fundusze szkolnictwo polskie za granicą oraz kultura i sztuka oraz pozostała działalność. Poniżej są przykłady wydatków z ww. funduszy:

Szkolnictwo polskie za granicą:

 • zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek;
 • zakup wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni, w tym nie tylko do języka polskiego (cena jednostkowa sprzętu nie może przekraczać 500 EUR).
 • organizację/udział w konferencjach oświatowych;
 • warsztaty edukacyjne dla nauczycieli j. polskiego i nauczycieli uczących po polsku,
 • organizację zajęć dodatkowych,
 • organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży (np. olimpiady, dyktanda, zawody sportowe), uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego,
 • wycieczki edukacyjne po Litwie i do Polski.

Kultura i sztuka oraz pozostała działalność:

 • organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację:
 • konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich,
 • obchodów ważnych rocznic historycznych,
 • kombatanckich uroczystości rocznicowych,
 • wieczorów autorskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej,
 • zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa sprzętu do 500 EUR)
 • zakup lub przygotowanie wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą,
 • komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych,
 • opieka nad miejscami pamięci narodowej (renowacje/rekonstrukcje/naprawy),
 • konkursów wiedzy, wycieczek historycznych i krajoznawczych, gier terenowych, rajdów rowerowych itp.

Jak konstruować budżet projektowy?

 • Wydatki w ramach projektu powinny być oparte na realnej i rzetelnej kalkulacji.
 • Walutą w której opisujemy wydatki na formularzu projektowym jest EURO (dotyczy to też wydatków w Polsce).
 • Formularz wniosku pomaga uporządkować kosztorys. Wydatki z obydwu funduszy należy zakwalifikować do następujących kategorii (pozycja 7 formularzu):
  1. Zakup materiałów i wyposażenia,
  2. Zakup usług pozostałych,
  3. Nagrody konkursowe,
  4. Zakup środków dydaktycznych i książek. (UWAGA. Dotyczy to tylko funduszu „SZKOLNICTWO”)
 • Uprzejmie informują, że w ramach projektów nie będą dofinansowane żadne wydatki związane z „wynagrodzeniem osobowym”, a więc honoraria dla artystów, członków jury, prelegentów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło lub/i umów zleceń. Koszty takie muszą być opłacane przez wnioskodawcę projektu i wpisane do budżetu jako wkład własny.

Czym jeszcze różnią się Duże Projekty i Małe Projekty?

 • Duże Projekty finansowane są przez Ambasadę po ich realizacji. Oznacza to, że po zakwalifikowaniu projektu do realizacji Ambasada podpisuje umowę z wnioskodawcą, w której, po prawidłowej i zgodnej z wnioskiem realizacji projektu, zobowiązuje się do sfinansowania projektu do uzgodnionej kwoty. Wnioskodawca zatem pokrywa koszty realizacji projektu sam, następnie po zakończeniu projektu, w przypadku braku zastrzeżeń, Ambasada przekazuje przelewem bankowym uzgodnione w umowie środki finansowe za wykonanie projektu.
 • W przypadku Małych Projektów to Ambasada opłaca bezpośrednio faktury wystawione na ich instytucję, w ramach zaakceptowanego projektu, którego nieodłączną częścią jest kosztorys.

Odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa wątpliwości:

 • W przypadku Dużych Projektów zwracają uwagę na konieczność zapoznania się z treścią umowy podpisywanej z Ambasadą, która nakłada na wnioskodawców konkretne zobowiązania.
 • W ramach realizacji projektów uznają jedynie faktury, które zostały wystawione zgodnie z litewskimi lub polskimi (w przypadku faktur z Polski) przepisami księgowymi.
 • W przypadku faktur opłacanych bezpośrednio przez Ambasadę (Małe Projekty) nie honorują faktur pro forma (išankstinė). Opłat dokonują po dostarczeniu papierowego oryginału faktury (sąskaita-faktūra), bądź otrzymaniu faktury elektronicznej, wystawionej zgodnie z przepisami prawa litewskiego lub polskiego (w przypadku faktur z Polski).
 • Opłaty faktur za usługi (Małe Projekty) dokonują po realizacji danej usługi przez usługodawcę.
 • Podmiot gospodarczy może wystawić fakturę tylko w zakresie dotyczącym charakteru jego działalności gospodarczej. Przykładowo faktura za transport może być wystawiona jedynie przez firmę, którą świadczy usługi transportowe, czyli prowadzi taką działalność gospodarczą.

Info. na podstawie wilno.msz.gov.pl
Data: 
01.10.2019 - 11:00 - 15.10.2019 - 10:00