Problem podręczników do nauki języka ojczystego wymaga sprawnych rozwiązań


Fot. wilnoteka.lt
27 lutego br. w Ministerstwie Oświaty i Nauki RL odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do spraw podręczników dla szkół polskich i rosyjskich na Litwie z wiceministrem oświaty i nauki Gražvydasem Kazakevičiusem. Z ramienia szkół polskich na Litwie do grupy wchodzą nauczycielka klas początkowych Marzena Grydź-Willems, nauczycielka języka polskiego Danuta Korkus, wiceprezes „Macierzy Szkolnej” Krystyna Dzierżyńska.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” 5 lutego 2018 roku skierowało do minister oświaty i nauki Litwy pismo dotyczące konieczności uzupełnienia projektu „Opis trybu zaopatrzenia i oceny zgodności z aktami prawnymi podręczników i pomocy naukowych do kształcenia ogólnego” o zapis umożliwiający korzystanie do nauki języka ojczystego z podręczników wydanych za granicą.

Powstanie grupy roboczej poprzedziło spotkanie prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa Kwiatkowskiego z minister oświaty i nauki Litwy J. Petrauskienė oraz spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z premierem Rządu Litwy S. Skvernelisem, na których kwestia braku podręczników do nauki języka ojczystego w szkołach polskich została zaakcentowana w sposób szczególny. Jako jedną z możliwości przyśpieszonego rozwiązania tego problemu wysunięto propozycję korzystania z podręczników do nauki języka ojczystego wydanych w Polsce.

Na wczorajszym spotkaniu wiceminister G. Kazakevičius zaznaczył, że problem podręczników wymaga szybkich rozwiązań. Wskazał na dwa możliwe kierunki – napisanie nowego podręcznika, jednak byłaby to czasowo dłuższa droga. Wiceminister przystał też na propozycję „Macierzy Szkolnej”, by podręczniki z Polski poddać ocenie ekspertów ministerstwa i wówczas zadecydować o możliwości ich używania do nauki języka ojczystego w szkołach polskich na Litwie.

Prezes „Macierzy Szkolnej” J. Kwiatkowski podkreślił potrzebę sprawnego rozwiązania problemu podręczników oraz konieczności wyegzekwowania przez państwo większych środków, tłumacząc, że podręczniki dla szkół mniejszości narodowych są droższe o 50–70 proc., zaś przyznane dofinansowanie dla szkół mniejszości na ten cel jest większe zaledwie o 14 proc.

Po południu w siedzibie „Macierzy Szkolnej” odbyło się spotkanie z nauczycielami nauczania początkowego, mające na celu wytypowanie 3–4 pozycji do nauki języka ojczystego w klasach 0–3 szkoły początkowej, wydanych w Polsce. Nauczyciele podkreślili, że podręczniki wydane w Macierzy są naprawdę atrakcyjne z uwagi na poprawny język, bogatą treść, kolorową szatę graficzną oraz możliwość pracy z uczniem, wykorzystując multimedia. Zaznaczyli też, że do takiego podręcznika należałoby przygotować suplement, obejmujący również tematykę litewską dla najmłodszych.

Obecnie Stowarzyszenie czyni starania by sprowadzić na Litwę zaproponowane przez nauczycieli klas początkowych pozycje podręcznikowe do języka polskiego dla klas 0–3 oraz wytypowane na wcześniejszym spotkaniu przez nauczycieli polonistów pozycje do nauki języka ojczystego w klasach 4–12.

Powołane oddzielne zespoły z nauczycieli klas początkowych oraz nauczycieli polonistów, pracujących w szkołach polskich na Litwie, po dogłębnym przeanalizowaniu otrzymanych pozycji wybiorą jedną, która, jako podstawowa zostanie złożona w Ministerstwie Oświaty i Nauki Litwy do akceptacji przez ekspertów.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji