Pakt pomoże wyjść z kryzysu?


Fot. www.wilnoteka.lt
Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė weźmie udział w dzisiejszym brukselskim szczycie Unii Europejskiej. Tematem szczytu jest negocjowanie paktu fiskalnego. Ma on zostać podpisany w marcu i zobowiązywać państwa do wpisania do krajowych ustaw zasady zrównoważonego budżetu. Ułatwi to nakładanie kar finansowych za nadmierny deficyt budżetowy, a nawet - o co toczy się spór - za dług publiczny.
W opinii D. Grybauskaitė, dla Litwy, kraju z małą gospodarką, umowa o przestrzeganiu surowej dyscypliny fiskalnej jest korzystna, ponieważ zapewni odpowiedzialne zarządzanie finansami państwa i pomoże uniknąć finansowego populizmu.
 
"Pakt pomoże nam wyjść z kryzysu" - zapewnia Angela Merkel, pomysłodawczyni umowy. Polsce, która chce stosować kluczowe przepisy paktu dopiero po wejściu do eurolandu, coraz trudniej gonić kraje "pierwszej prędkości", dlatego Polska upiera się, by szczyty strefy euro były otwarte dla wszystkich sygnatariuszy paktu spoza eurolandu, choć bez prawa głosowania.

Dzisiejsze spotkanie będzie również poświęcone wzrostowi gospodarczemu i walce z bezrobociem. Komisja Europejska zaproponowała, by na kreowanie zatrudnienia przeznaczyć ponad 80 mld euro z niewykorzystanych funduszy strukturalnych. Trafią one do krajów objętych unijnym wsparciem finansowym. Pomysł powstał w Paryżu i ma silne poparcie Berlina. Polska nie chce, by walkę z bezrobociem prowadzono ze środków funduszy strukturalnych, szczególnie że pojęcie niewykorzystanych funduszy łatwo rozszerzyć.

Pomiędzy krajami strefy euro toczy się też konflikt o ksztatł umowy. Nie ma zgody nawet co do tego, jak powinien nazywać się dokument. Czy ma być paktem, czy porozumieniem? Wciąż nie wiadomo, ile krajów będzie musiało się zgodzić, by dokument wszedł w życie. Czy wszystkie państwa strefy euro, czy wystarczy zgoda 12 z nich? Kolejna kość niezgody to tak zwana złota zasada - czy zobowiązania te mają być zapisane w konstytucji, czy też w innym dokumencie? Kto i w jakim trybie będzie mógł nakładać sankcje na kraje nieprzestrzegające reżimu?

Na podstawie: bns.lt, gazeta.biz, forsal.pl