O wyborach prezydenta RP


fot.: Wilnoteka
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r. na mocy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania odbędzie się ono w niedzielę dnia 4 lipca 2010 r.
Prawo wybierania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów na terytorium Republiki Litewskiej, będą mogli wziąć udział w głosowaniu w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 113, który mieści się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie, przy ul. Smėlio 22A. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach prezydenta RP (zarówno w pierwszym oraz ewentualnie w ponownym głosowaniu) odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz wpisanie, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula RP na Litwie.

Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców mających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną na adres:

LT-10323, Vilnius, Smėlio g. 22A
Tel. (0-03705) 270 90 04 lub 270 90 05
Fax.(0-03705) 270 90 09
e-mail kgpl@tdd.lt

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- adres zamieszkania wyborcy w kraju (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą),
- numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania,
- numer PESEL, jeśli wyborca go posiada.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w dniu 17 czerwca 2010 r.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Informacja Ambasady RP w Wilnie