Miliony na zatrudnienie młodzieży


Fot. wilnoteka.lt
Na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży litewskie władze mają przeznaczyć 98 mln litów. Kwota ta powinna wystarczyć na realizację programu walki z bezrobociem ludzi młodych. Większą część niezbędnych pieniędzy planuje się uzyskać z funduszy unijnych - taki wniosek przedstawiła grupa zadaniowa badająca problemy bezrobocia na Litwie.
Ponad połowę pieniędzy - około 70,9 mln litów - planuje się przeznaczyć na rozwój przedsiębiorczości młodzieży, z tego 50 mln litów - na mikrokredyty. Dla osób, które skorzystają z tego rodzaju pożyczek, a zakłada się, że będzie ich około 600, państwo przeznaczy jeszcze 10 mln litów na rekompensaty składek z tytułu ubezpieczeń socjalnych. Około 20 mln litów przeznaczy się na realizację projektu „Bądź aktywny na rynku pracy” - szkolenia praktyczne, w których weźmie udział blisko 6 tys. młodych ludzi. Kwota w wysokości 6,4 mln litów będzie skierowana dla młodych rolników. Wsparcie finansowe na zakup sprzętu rolniczego, gruntów rolnych, budowę i rekonstrukcję zabudowań dla jednego rolnika nie będzie przekraczało 138 tys. litów.

Około 60 procent młodzieży zarejestrowanej w Urzędzie Pracy nie jest przygotowanej zawodowo, ponad połowa nie ma doświadczenia zawodowego. W ubiegłym roku na Litwie było 45,3 tys. bezrobotnych w wieku od 15 do 24 lat. Z danych Litewskiego Departamentu Statystyki wynika, że poziom bezrobocia młodzieży w ubiegłym roku wynosił 32,9 procent.

Jeszcze w końcu stycznia przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie pilnych działań służących zmniejszeniu bezrobocia wśród młodzieży. Osiem państw UE - Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Irlandia, w których bezrobocie wśród młodych przewyższa średnią unijną - zostało zobowiązanych do utworzenia specjalnych grup działania.
Miały one sprawdzać, czy bezrobotna młodzież ma dostęp na unijnych programów staży i szkoleń, oraz przekierowywać fundusze przeznaczone na ten cel, aby były wykorzystywane jak najefektywniej.


Na podstawie: diena.lt