MIDAS w obronie praw litewskich Polaków


MIDAS (Minority Daily Association)
W obronie praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie wystąpiło Stowarzyszenie Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS. Przed dwoma tygodniami w Wilnie trwał Zjazd MIDAS. Na zjeździe podniesiono problemy, z którymi od lat borykają się litewscy Polacy. Z zaproszenia na zjazd nie skorzystał żaden z przedstawicieli litewskich władz. Również litewskie media pominęły zjazd milczeniem. Uczestnicy zjazdu, m.in. kierownicy MIDAS, nie kryli swego rozczarowania. Na zjeździe ostro komentowano politykę litewskich władz wobec polskich problemów na Litwie. Zjazd nie przyjął rezolucji potępiającej działania litewskich władz. Ma ją rozpatrywać walny zjazd Stowarzyszenia. Obecnie jednak prezes Stowarzyszenia Toni Ebner wystosował list do prezydent Litwy Dalii Grybauskaite, w którym nawołuje do zagwarantowania praw mniejszości narodowych na Litwie. Kopia apelu została rozesłana do wszystkich 30 dzienników zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS.
Za dziennikiem "Kurier Wileński"

Apel MIDAS do Prezydent Republiki Litewskiej Dalii Grybauskait?

Bozen/Bolzano, 12.05.2010

Szanowna Pani Prezydent Grybauskait?,
W dniach od 6 do 9 maja 2010 odbył się w Wilnie Doroczny Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Dzienników w Językach Mniejszości oraz Językach Regionalnych MIDAS - Stowarzyszenie Dzienników Mniejszości.

MIDAS jest stowarzyszeniem zrzeszającym 30 dzienników z całej Europy. Stanowi ono platformę wymiany informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia, organizuje szkolenia dla dziennikarzy, przyznaje nagrody dziennikarskie oraz promuje ochronę praw mniejszości narodowych w Europie. Szczegółowe informacje dotyczące statutowej działalności stowarzyszenia zawarte są na stronę www.midas-press.org.

W tym roku doroczny Zjazd zorganizowany został przez polskojęzyczny dziennik na Litwie, ?Kurier Wileński?, również zrzeszony w MIDAS. W ciągu trzydniowej konferencji przedstawiciele dzienników MIDAS zostali zapoznani z sytuacją mniejszości narodowych na Litwie. Z troską musimy przyznać, że wiele spraw o podstawowym znaczeniu dla zachowania tożsamości mniejszości narodowych wciąż nie zostało w zadowalający sposób rozwiązanych. Co więcej, media litewskojęzyczne często nie informują o sytuacji mniejszości w sposób adekwatny lub całkowicie pomijają te zagadnienia.

Dlatego też dzienniki członkowskie MIDAS apelują do władz Litwy o podjęcie działań mających na celu wzrost zrozumienia dla potrzeb mniejszości narodowych wśród większości oraz zagwarantowanie praw mniejszości zamieszkujących terytorium Litwy.

Mniejszości narodowe, będące co do zasady w trudniejszej sytuacji aniżeli większość, wymagają zastosowania wobec nich tzw. akcji afirmatywnych, umożliwiających wyrównanie ich pozycji w stosunku do większości.

Mamy nadzieję, że władze Litwy podejmą stosowne kroki, by wdrożyć wszystkie prawne regulacje obowiązujące Litwę ? tak krajowe, jak międzynarodowe ? odnoszące się do ochrony mniejszości narodowych oraz zagwarantują w krajowym porządku prawnym te prawa, które do dzisiaj w nim nie zostały przewidziane.

Edukacja w języku mniejszości narodowej, dwujęzyczna administracja publiczna oraz toponomastyka, udział mniejszości w życiu politycznym oraz ekonomicznym, dopuszczenie oryginalnej pisowni imion i nazwisk oraz media w językach mniejszości wspierane finansowo przez państwo stanowią podstawowe potrzeby mniejszości narodowych w całej Europie.

Wyjście naprzeciw tym potrzebom gwarantuje harmonijne życie w pluralistycznym, demokratycznym społeczeństwie oraz stwarza warunki poszanowania etnicznej, kulturowej, językowej oraz religijnej różnorodności. ?Jedność w Różnorodności? stanowi bogactwo oraz jeden z głównych założeń Unii Europejskiej. Młode demokratyczne instytucje Republiki Litewskiej powinny w swoich działaniach opierać się na bogatej multietnicznej historii Litwy.

Z góry dziękuję za uwzględnienie zagadnień mniejszości narodowych w Pani codziennej pracy na rzecz wszystkich obywateli Republiki Litwy.

Z poważaniem,
Toni Ebner Prezes Stowarzyszenia MIDAS