„Macierz Szkolna” o stanie szkolnictwa polskiego na Litwie


Fot. na podstawie facebook.com
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” „W kwestii stanu posiadania szkolnictwa polskiego na Litwie, aktualnych problemów i kierunków ich rozwiązań” Wilno, 3 stycznia 2019 roku.Stan posiadania szkolnictwa polskiego na Litwie w 2018/2019 roku szkolnym:

TYPY PLACÓWEK

LICZBA

Gimnazjum

36

Progimnazjum

1

Szkoły podstawowe

19

Filie przy gimnazjach i szkołach podstawowych

9

Szkoły-przedszkola

5

Centrum wielofunkcyjne

6

Szkoła specjalna

1

Przedszkola polskie i grupy polskie w przedszkolach dwu- lub trójjęzycznych (litewskich lub rosyjskich)

 

53

Gimnazjum  lub szkoły podstawowe z grupami przedszkolnymi bądź przygotowawczymi

 

47

Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace (w grupach po szkole podstawowej nauczanie w języku polskim; w grupach pomaturalnych - nauczanie w języku polskim i litewskim)

 

1


W 2018/2019 roku szkolnym liczba uczniów w klasie pierwszej wyniosła 938 osób, co stanowi 3,23 proc. ogółu uczniów klas pierwszych w republice, zaś liczba uczniów w klasach 1-12 stanowi 11 114 osób, czyli 3,43 proc. ogółu uczniów w republice.

Malejąca liczba polskich szkół oraz uczniów w tych szkołach stanowi pełne odbicie tendencji malejącej liczby szkół oraz uczniów w szkołach w całej republice (skutki emigracji oraz niżu demograficznego). Taki stan rzeczy potwierdzają również dane statystyczne. W szkołach z litewskim językiem nauczania liczba uczniów w 2015 roku wyniosła 301 082, w 2016 roku – 297 333 (-1,25 proc.), zaś w 2017 r. – 292 476 (-1,63 proc.). Odpowiednio w szkołach z polskim językiem nauczania  w 2015 r. – 11 418, w 2016 r. – 11 329 (-0,78 proc.), zaś w 2017 r. – 11 210 (-1,05 proc.).

Stwierdzenie więc, że coraz większa liczba polskich dzieci idzie do szkół z litewskim językiem nauczania jest w zasadzie bezpodstawne. W tej sytuacji, w ciagu ostatnich 20 lat, najważniejszym wskaźnikiem pozostaje udział procentowy uczniów szkół polskich w stosunku do ogółu uczniów w republice, który pozostaje niezmienny i oscyluje w granicach 3,6-3,4 procent.

W 2017/2018 roku szkolnym maturę zdobyło 818 uczniów, z nich 571 wstąpiło na studia wyższe, co stanowi 69,8 proc. (z nich 10 proc. studiuje za granicą). 

Na łamach czasopisma „Reitingai” w 2018 roku, wśród 50 najlepszych (na podstawie wyników egzaminów państwowych) gimnazjów na Litwie  wyłania się osiemnaście z polskim językiem nauczania, czyli – połowa.

Jednocześnie musimy podkreślić, że w okresie ostatnich 20 lat dokonano znacznych posunięć na osłabienie pozycji języka ojczystego w szkołach z polskim językiem nauczania, jak również całego procesu nauczania w języku ojczystym.

Prowadzona jest ukierunkowana polityka na uszczuplenie oświaty polskiej. Początkiem tych działań było obniżenie statusu języka polskiego w szkołach, ponieważ:

 • przed 20 laty język polski został skreślony z listy egzaminów obowiązkowych na maturze, zaś jego ocena nie ma wpływu przy wstępowaniu na studia wyższe, przeważnie na miejsca finansowane przez państwo;
 • materiały egzaminacyjne ze wszystkich przedmiotów na maturze nie są tłumaczone na język polski;
 • poczynając od klas początkowych na język polski całkowicie się nie tłumaczy ćwiczeniówek oraz materiałów pomocniczych;
 • brakuje podręczników przedmiotowych w języku polskim dla klas 5-12 (w wyniku niedostatecznego finansowania od wielu lat nie są tłumaczone podręczniki przedmiotowe z języka litewskiego na język polski);
 • brakuje podręczników oraz literatury programowej do nauczania języka polskiego i literatury; od co najmniej 15 lat nie są wydawane podręczniki do języka polskiego i literatury, zaś posiadane są przestarzałe moralnie i fizycznie;
 • plany nauczania nie przewidują prowadzenia lekcji z historii oraz geografii Polski w szkołach polskich na Litwie;
 • sytuację oświaty polskiej na Litwie szczególnie pogorszyło przyjęcie Ustawy o oświacie z dn. 17 marca 2011 roku.

Od 2013 r. wprowadzono ujednolicony egzamin maturalny z języka litewskiego dla szkół z polskim i litewskim językiem nauczania. W 2017 r. ujednolicono programy nauczania języka litewskiego w klasach początkowych w szkołach polskich i litewskich, nie zważając na mniejszą o połowę liczbę lekcji. Nadmieniamy, że pierwsze próby ujednolicenia egzaminu rozpoczęto już w 2005 roku. Jako oficjalny powód takich działań podawano konieczność poprawy znajomości języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych.

Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” niejednokrotnie wskazywało na potrzebę poprawy jakości nauczania języka litewskiego poprzez przygotowanie odpowiednich podręczników, pomocy naukowych, przygotowanie odpowiedniej metodyki nauczania i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Również wskazywaliśmy, że ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego nie ojczystego i języka litewskiego ojczystego pogorszy sytuację maturzystów ze szkół z polskim językiem nauczania i utrudni im przedostawanie się na studia, szczególnie na miejsca finansowane przez państwo. Dziś widzimy wyraźnie, że ujednolicenie egzaminu prześladowało jedyny cel – ograniczenie możliwości wstępowania abiturientów ze szkół polskich na studia wyższe, finansowane przez państwo i cel ten został osiągnięty.

Z 2013 rokiem, to znaczy od daty ujednolicenia egzaminu, wyniki egzaminów państwowych z języka litewskiego co roku pogarszały się np.: w 2011 r. egzaminu z języka litewskiego nie złożyło 6,4 proc., w 2012 – 6,2 proc., zaś po ujednoliceniu, kolejno w 2014 r. – 16,3 proc., 2015 – 16,1 proc., 2017 – 19,26 proc., w 2018 r. – nie złożyło go nawet 23 proc.

Natomiast średnia różnica zdobytych tzw. „koszyczków studenta” przez maturzystów szkół z polskim językiem nauczania do ogółu maturzystów Litwy w latach 2010-2011-2012 stanowiła -12,26 proc.. Po wprowadzeniu ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego różnica ta wzrosła w latach 2013–2018 do 18,23 proc., z tym że w roku 2016 wzrosła ona do 22,5 proc., zaś w 2017 r. nawet do 26,5 proc. Co jednak najważniejsze – Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy, jak również Rząd w tym okresie nie podjęli żadnych namacalnych działań, czyli odebrali taki stan rzeczy jako oczywisty.

Nierozwiązane problemy trwają nadal:

 • programy i podręczniki do nauki języka litewskiego nie odpowiadają możliwościom uczniów klas początkowych;
 • brakuje metodycznych materiałów pomocniczych, w tym materiałów video i audio;
 • nauczyciele nie dysponują odpowiednią metodyką nauczania języków nie ojczystych;
 • złożone obietnice i zapewnienia, że co roku w okresie listopada będą prowadzone badania i dokona się analizy wyników z państwowych egzaminów maturalnych z języka litewskiego z roku poprzedniego i na tej podstawie zostaną opracowane zajęcia wyrównawcze oraz ustali się kryteria oceny egzaminu maturalnego na następny rok nie zostały zrealizowane ani razu;
 • finansowanie na podręczniki pozostaje nadal niedostateczne – różnica na jednego ucznia szkoły z polskim językiem nauczania i ucznia z litewskim językiem nauczania stanowi 13,74 proc.(na jednego ucznia szkoły z polskim językiem nauczania przeznacza się kwotę 23,51 Euro, zaś dla ucznia szkoły z litewskim językiem nauczania – 20,67 Euro), natomiast koszty tłumaczonych i wydawanych w mniejszym nakładzie podręczników są większe o 50-60 proc.. Stanowi to główny powód nietłumaczenia podręczników przedmiotowych z języka litewskiego na język polski. Faktycznie w okresie ostatnich 20 lat z braku dostatecznych środków finansowych, przyznawanych dla szkół z polskim językiem nauczania, żaden podręcznik z tych środków nie został przetłumaczony. Zawdzięczając środkom Senatu RP oraz staraniom Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” tłumaczy się i wydaje drukiem podręczniki przedmiotowe w języku ojczystym, jednak nie pokrywa to zapotrzebowania w pełni. 
 • od 25 lat nie przygotowuje się kadry pedagogicznej w języku polskim dla przedszkoli;
 • brakuje nauczycieli klas początkowych oraz różnych przedmiotów, ponieważ takich nauczycieli nie kształci w języku ojczystym.  

Dążąc do rozwiązania palących problemów szkolnictwa polskiego na Litwie, uważamy za konieczne:

1. W kwestii nauczania języka litewskiego i organizacji egzaminów maturalnych z tego przedmiotu:

 • Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy powinno wypracować oddzielne programy nauczania tego przedmiotu poczynając od klasy 1-4 w terminie do maja 2019 roku, z uwzględnieniem możliwości oraz umiejętności uczniów klas początkowych, jak również biorąc pod uwagę znaczną różnicę godzin lekcyjnych w nauczaniu.
 • Istnieje potrzeba korygowania programów nauczania również w klasach starszych, z racji na ewidentne różnice w opanowaniu języka litewskiego już na poziomie szkoły początkowej z polskim i litewskim językiem nauczania.
 • Należy przygotować odpowiednie podręczniki, pomoce naukowe oraz audiowizualne.
 • Kadrę nauczycielską należy wyposażyć w odpowiednią metodykę nauczania języka litewskiego, jako nie ojczystego.
 • Dokonać odpowiedniej korekty w systemie wynagrodzeń dla nauczycieli i wychowawców przedszkoli, by języka litewskiego mogli nauczać specjaliści.
 • Co roku, w listopadzie, przeprowadzać egzamin pilotażowy, dokonać analizy wyników państwowych egzaminów maturalnych z języka litewskiego z roku poprzedniego i na tej podstawie ustalać kryteria oceny egzaminu maturalnego na następny rok oraz stosowania przewidzianych ulg. 

2. W kwestii nauczania języka polskiego:

 • Żądamy przywrócenia języka polskiego na listę obowiązkowych egzaminów maturalnych.
 • Podkreślamy potrzebę ustalenia dla maturzystów, którzy złożyli egzamin maturalny z języka polskiego, odpowiedniego współczynnika oceny, zaliczanej przy wstępowaniu na studia wyższe, w szczególności na miejsca finansowane przez państwo.
 • Akcentujemy konieczność prowadzenia adaptacji wydawanych w Polsce podręczników do nauki języka polskiego i literatury dla klas 1-12, dążąc, by poczynając od klas początkowych, takie podręczniki już z dniem 1 września  2019 roku trafiły do naszych szkół.
 • Ubiegamy się o zapewnienie pełnego finansowania przygotowania i wydania podręczników oraz pomocy naukowych do nauki języka polskiego i literatury w klasach 1-12 ze środków budżetu państwa.

3. W kwestii podręczników przedmiotowych: Występujemy o zwiększenie finansowania z 23,51Eur do 30,- Eur na jednego ucznia, co pozwoli na sukcesywne tłumaczenie i wydawanie podręczników przedmiotowych w języku polskim.

4. W kwestii kadry pedagogicznej.

Znaczącym zagrożeniem dla szkolnictwa polskiego na Litwie jest brak możliwości kształcenia nauczycieli w języku polskim, ich przekwalifikowania się, jak również doskonalenia.

Badanie przeprowadzone przez „Macierz Szkolną” w 2016 roku wykazało, że już w najbliższych 3 latach zabraknie 27 nauczycieli klas początkowych, zaś po 8 latach – dodatkowo 15; odpowiednio nauczycieli języka polskiego – 6 i 16; języka litewskiego – 11 i 18; matematyki – 21 i 28; fizyki 24 i 17. Ogółem odczujemy brak 175 nauczycieli w ciągu najbliższych 3 lat, zaś po 8 latach braki te wzrosną o kolejne 192 nauczycieli.


Proponowane rozwiązania:

 • zachowując w byłym Uniwersytecie Edukologicznym kierunek polonistyki, stworzyć warunki do kształcenia nauczycieli klas początkowych, wychowawców przedszkoli, jak również nauczycieli różnych przedmiotów, w tym specjalistów 2-3 przedmiotów;
 • stworzyć warunki do przekwalifikowania oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Badanie „Macierzy Szkolnej” z 2017 roku wskazało, że chęć podnoszenia kwalifikacji zgłosili nauczyciele nauczania początkowego – 60 osób w Polsce i 154 na Litwie; kadra kierownicza szkół-odpowiednio 24 i 42 osoby; nauczyciele wychowanie przedszkolnego – 19 i 77 osób; poloniści – 38 i 61 osób itd..

5. Dążąc do wyrównania szans i zapewnienia równych możliwości na egzaminach maturalnych, jak również podniesienia znaczenia nauczania w języku polskim oraz rozwoju motywacji ucznia należy zobowiązać Centrum Egzaminacyjne do przygotowania na maturze w języku ojczystym wszystkich materiałów egzaminacyjnych.

6. Ubiegamy się o wprowadzenie do szkół nauczania historii i geografii Polski oraz elementów etnokultury, przyznając na te lekcje dodatkowe środki finansowe.  

7. Występujemy o zwiększenie finansowania szkół mniejszości narodowych o 10 proc.

Józef Kwiatkowski 
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji