Konkurs: „Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą"


Fot. wilnoteka.lt
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w roku 2020 będzie świętować jubileusz 30-lecia istnienia, dlatego członkowie Komitetu z okazji pięknej daty mają pomysł wydania kalendarza. Mimo szerokiej działalności i tradycyjnych akcji na rzecz ratowania wileńskiej nekropolii, dziś potrzebują kreatywnych, artystycznych, oryginalnych pomysłów od młodzieży szkolnej i zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na okładkę kalendarza! Członkowie SKOnSR z niecierpliwością czekają na prace uczniów ze szkół Wilna, rejonu wileńskiego, rejonu trockiego, rejonu święciańskiego, rejonu szyrwinckiego oraz rejonu solecznickiego.
Regulamin konkursu

Organizator 
 • Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie

Cele konkursu
 • zachęcenie uczniów do zapoznania się z działalnością Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
 • popularyzacja najstarszej wileńskiej nekropolii na Litwie 
 • zapoznanie uczniów z bogatą historią zabytkowego cmentarza na Rossie
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Warunki uczestnictwa
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Wilna, rejonu wileńskiego, rejonu trockiego, rejonu solecznickiego, rejonu święciańskiego oraz rejonu szyrwinckiego
 • każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych
 • prace muszą być wykonane samodzielnie
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać: 
 1. imię i nazwisko, wiek, klasę uczestnika, numer telefonu i e-mail
 2. nazwę i adres szkoły 
 3. imię i nazwisko, kontakty nauczyciela – opiekuna 
 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu 
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych 
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
Zadanie konkursowe
 • Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej oraz/lub tylnej strony okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści, stworzył własną wizję okładki
Forma pracy 
 • format pracy – A3 (mile widziany) lub A4
 • technika dowolna (np. mogą być pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki, grafika komputerowa itd)
 • frontowy projekt okładki powinien zawierać rok 2020, imię i nazwisko autora oraz formę graficzną nawiązującą do tytułu kalendarza i wprowadzającą w jej treść
 • Tylny projekt okładki kalendarza powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz dowolną formę graficzną nawiązującą do historii cmentarza na Rossie lub działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą albo wizję przeszłości / przyszłości najstarszej wileńskiej nekropolii
Termin dostarczania prac 
 • Termin dostarczania prac rozpoczyna się z dniem 18 lutego 2019 r. i upływa dnia 5 maja 2019 r. Prace nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Prace konkursowe należy złożyć w dowolny sposób: a) wysłać na e-mail: rossa.wilno@gmail.com b) złożyć osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76, Wilno – pomieszczenie gabinetu stomatologicznego Dariusza Żyborta, wejście od strony przystanku Naujamiestis) od poniedziałku do piątku (9.00-19.00) c) wysłać pocztą zwykłą na adres ul. Naugarduko 76, Wilno z dopiskiem kabinet stomatologiczny Dariusza Żyborta na konkurs „Okładka kalendarza SKOnSR”.
Komisja konkursowa
 • Komisja konkursowa składa się z członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 
 • sposób ujęcia tematu 
 • walory artystyczne
 • oryginalność projektu
 • kompozycja
 • własna interpretacja
Nagrody, wyróżnienia
 • Laureaci najlepszych dwóch prac (wykonawca frontowego projektu okładki kalendarza i wykonawca tylnego projektu okładki kalendarza) otrzymają dyplomy uznania oraz upominki rzeczowe. Prace laureatów z inicjałami będą upiększać kalendarz poświęcony 30-leciu istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. 
 • Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród dla prac wyróżnionych, jak i również prawo do nieprzyznania nagród
 • Wszystkie nadesłane prace, nie zważając, czy osoba zostanie laureatem / wyróżniona, będą umieszczone na stronie internetowej i fanpage Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku 
 • Laureaci i osoby wyróżnione będą zaproszeni na wycieczkę po starym Wilnie z licencjowanym, doświadczonym polskim przewodnikiem.
Ogłoszenie wyników
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2019 r. O szczegółach uroczystości i dokładnej dacie wręczenia nagród oraz wycieczce po starym Wilnie organizatorzy poinformują laureatów i ich opiekunów e-mailowo lub telefonicznie. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatorów, fanpage Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku oraz w prasie polskiej na Litwie.
Postanowienia końcowe
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych
 • Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas przekazania
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator
 • Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania niewielkich korekt, ujednolicenia i poprawek w nadesłanych pracach w celu przygotowania kalendarza do wydruku
Informacja Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
Data: 
18.02.2019 - 10:00