IPN. Przystanek Historia


Mat. prom. organizatorów
Dyrektor oddziału Instytutu Polskiego Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela oraz dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski zapraszają na wystąpienia: dr. Dariusza Roguta Dyrektora Oddziału IPN w Łodzi „Działania sowieckiego aparatu bezpieczeństwa wobec Polaków w Wilnie w 1944 r.” i dr. Sebastiana Pilarskiego IPN Oddział w Łodzi „Polska dyplomacja wobec wyzwań międzynarodowych lat 30. XX wieku”, które odbędą się 11 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Dr Dariusz Rogut dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W swoich badaniach zajmuje się m.in. losami żołnierzy Armii Krajowej w łagrach sowieckich, funkcjonowaniem obozów GUPWI - GUłag NKWD, okupacją sowiecką w Polsce oraz młodzieżowym oporem antykomunistycznym. Autor i redaktor wielu publikacji, m.in. „Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich «saratowskiego szlaku» (1945–1949)”; „Przeżyliśmy łagry. Wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK (1945–1949)”, „Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939–1956. Przykłady wybranych narodów”; „Mechanizmy sowieckich represji. Żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach (1944–1946) – studium przypadku”. W swoim wystąpieniu przedstawi proces masowych aresztowań dokonanych w Wilnie przez NKWD-NKGB w 1944 r., cele represyjnej polityki sowieckiej wobec Polaków oraz preludium wywózek do obozów w Stalinogorsku, Jełszance k/Saratowa oraz Donbasu.

Dr Sebastian Pilarski, historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi przedstawi główne założenia polskiej polityki zagranicznej, m.in. kwestię współpracy z mocarstwami zachodnimi, politykę „równych odległości” między Berlinem a Moskwą oraz próby realizacji koncepcji „Międzymorza”.

Zajmuje się polityką zagraniczną Polski w okresie międzywojennym, represjami aparatu bezpieczeństwa PRL wobec osób zaangażowanych w życie społeczno-polityczne II Rzeczypospolitej oraz dziejami NSZZ „Solidarność”. Autor m.in. monografii: „Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechosłowacji 1938–1939” (2008); „Zarys stosunków polsko-czechosłowackich 1918–1933” (2008); „Między obojętnością a niechęcią. Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926–1939” (2017); wydawnictw źródłowych: „Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988–1990. Region łódzki” (2009); „NSZZ «Solidarność» w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1980–1981” (2010, współautor); „Procesy polityczne działaczy NSZZ «Solidarność» w Łodzi w okresie stanu wojennego” (2013); „Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej” (2013, współautor); redaktor wydawnictw zbiorowych, m.in. „Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania (2019) oraz artykułów naukowych publikowanych m.in. na łamach „Dziejów Najnowszych”, „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” i „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”.IPN. Przystanek Historia
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
11 lutego 2020 r., godz. 17.00
Data: 
11.02.2020 - 17:00