Eurostat: udział energii odnawialnej w UE wzrósł do 18 proc.


Fot. sites.google.com
Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii wyniósł w UE w 2018 r. 18 proc. – podał w czwartek Eurostat. 12 krajów członkowskich – w tym Litwa – już osiągnęło swoje cele na 2020 r. Polska, jak wiele innych państw unijnych, może mieć z tym problem.


Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) jest niezbędne do osiągnięcia unijnych celów klimatyczno-energetycznych. UE ma mieć 20 proc. energii z OZE w 2020 r. i co najmniej 32 proc. do 2030 r.

„Udział energii odnawialnej w UE wciąż rośnie, ale obecne tempo wzrostu słabnie. Przywódcy UE muszą to naprawić i przełożyć swoje zobowiązania klimatyczne na konkretne działania polityczne, które przekierują inwestycje od paliw kopalnych w kierunku systemów energetycznych opartych w 100 proc. na odnawialnych źródłach energii” – oświadczyła Veerle Dossche z sieci skupiającej organizacje ekologiczne Climate Action Network (CAN) Europe.

Z 28 państw członkowskich 12 już wypracowało równy lub wyższy udział niż ich krajowe cele na ten rok. Są to: Litwa, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Cypr, Finlandia i Szwecja.

Z zestawienia Eurostatu wynika, że Szwecja miała zdecydowanie najwyższy udział OZE w zużyciu – 56 proc. Z kolei najniższy miała Holandia – 7,4 proc. W 2018 r. udział źródeł odnawialnych w zużyciu końcowej energii wzrósł w 21 z 28 państw członkowskich w porównaniu z 2017 r.

Zaraz po Szwecji drugi najwyższy udział OZE odnotowała Finlandia (41,2 proc.), potem Łotwa (40,3 proc.), Dania (36,1 proc.) i Austria (33,4 proc.). Na drugim końcu skali z najniższym odsetkiem odnawialnych źródeł energii w miksie poza Holandią były Malta (8,0 proc.), Luksemburg (9,1 proc.) i Belgia (9,4 proc.). Niemcy i Francja miały OZE na poziomie odpowiednio 16,5 proc i 16,6 proc. Cel na 2020 r. dla tego pierwszego kraju wynosi 18 proc., a drugiego 23 proc.

Polska, która w 2020 r. ma mieć 15 proc. energii z OZE, w 2018 r. osiągnęła poziom 11,3 proc. Od kilku lat sytuacja się praktycznie nie zmieniła, a nawet nieco pogorszyła. W 2015 r. z odnawialnych źródeł pochodziło 11,7 proc. energii w końcowym zużyciu w Polsce.

Zróżnicowanie celów na 2020 r. odzwierciedla różne punkty wyjścia państw członkowskich, potencjał energii odnawialnej i warunki gospodarcze. Rumunia jest o 0,1 punktu procentowego od swojego krajowego celu na 2020 r. Węgry, Austria i Portugalia oddalone są o mniej niż 1 punkt procentowy, a Niemcy, Luksemburg i Malta – o 2 punkty procentowe.

Najdalej od swoich celów są Holandia (6,6 punktu procentowego), Francja (6,4 punktu procentowego), Irlandia (4,9 punktu procentowego), Wielka Brytania (4,0 punktu procentowego) i Słowenia (3,9 punktu procentowego).

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. OZE obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Na podstawie: PAP